Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Akospol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany24ch osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ – dalej: RODO, niniejszym informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akospol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. J. Cygana 5, 45-131 Opole, zwany dalej „Administratorem”.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– wykonania umowy zawartej z Administratorem / tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/,
– udzielenia odpowiedzi na zapytania składane przy pomocy formularzy /tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO/,
– zaprezentowania oferty lub informacji /tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO/.
3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu i na podstawie wskazanych w ust. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a) podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
b) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający/,
c) inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
d) osoby wskazane przez Panią/Pana.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał,
a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub zaprezentowania oferty/informacji nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 3 lat.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych,
d) usunięcia swoich danych osobowych,
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:
a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane
z Pani/Pana szczególną sytuacją,
b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,
c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,
d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Administratorem, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub przesłania oferty/informacji. Bez podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.